Obec Skerešovo rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Vyhlásenie voľby HK Obce Skerešovo

 09.07.2024

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Skerešovo

Obecné zastupiteľstvo Obce Skerešovo

  1. Vyhlasuje

voľbu hlavného kontrolóra Obce Skerešovo v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorá sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 4.9.2024 o 17.00 hod.

  1. Určuje

podmienky, ktoré musia kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať:

  1. kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
  2. ďalšie predpoklady: bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
  3. zoznam požadovaných dokladov:

 - písomná prihláška kandidáta na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra Obce Skerešovo s uvedením mena, priezviska, titulu, dátumu narodenia, trvalého bydliska, kontaktných údajov (e-mal, telefón)

- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície,

- údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu,

- čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

- písomný súhlas dotknutej osoby (kandidát) so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel vykonania voľby hlavného kontrolóra v OZ v Skerešove.

Kandidáti doručia poštou alebo osobne svoju písomnú prihlášku najneskôr dňa 20.8.2024 do 12.00 hod. na adresu: Obecný úrad Skerešovo, číslo 23, 982 62 Skerešovo s označením na obálke: „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať“ (najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby). Osobitné pozvánky k účasti na voľbe sa kandidátom nebudú doručovať.

  1. Určuje

Pracovný úväzok hlavného kontrolóra na kratší pracovný čas 15 hodín mesačne, t.j. 0,1% úväzku. Pracovný pomer vzniká dňom nástupu do práce t.j. 01.11.2024

  1. Schvaľuje

Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra verejným hlasovaním

  1. Ukladá

Vyhlásiť deň konania voľby hlavného kontrolóra zverejnením na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 15.7.2024 (najmenej 40 dní pred dňom konania voľby).

  1. Ustanovuje

Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby:

Podané prihlášky posúdia poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí vyhodnotia splnenie stanovených podmienok jednotlivými kandidátmi. Z výsledku voľby hlavného kontrolóra sa vyhotoví zápisnica, a to osobitne za 1. kolo voľby, v prípade uskutočnenia 2. kola, aj za 2. kolo voľby.

                                                                                          Mgr. Alena Kalinová

                                                                                                 starostka obce                         


1 2 3 4 5